MITSUBISHI HEAVY DUTY
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 9000 ฺBTU
15,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,751.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 13000 ฺBTU
20,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,624.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 9000 ฺBTU
18,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,196.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 13000 ฺBTU
21,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,825.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 18000 ฺBTU
37,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,506.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
เครื่องปรับอากาศ 24000 ฺBTU
54,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,476.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น