2.9 GHz Cores : 12 Threads : 24
36,100.-36,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,305.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.6 GHz Cores : 18 Threads : 36
67,650.-67,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,816.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.3 GHz Cores : 10 Threads : 20
31,450.-31,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,493.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.5 GHz Cores : 10 Threads : 20
35,100.-35,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,131.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.1 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,805.-1,840.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,290.-2,330.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,310.-2,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
4,475.-4,550.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 782.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
3,975.-4,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
5,125.-5,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 895.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.9 GHz Cores : 6 Threads : 6
5,225.-5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 913.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 6
8,925.-9,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,559.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
10,700.-10,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,567.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.6 GHz Cores : 8 Threads : 16
17,750.-17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,917.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.3 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,980.-2,040.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.5 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,050.-2,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
4,050.-4,100.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 707.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
2.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
6,085.-6,150.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,063.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.2 GHz Cores : 4 Threads : 4
6,435.-6,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,124.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
3.0 GHz Cores : 4 Threads : 4
6,145.-6,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,073.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน