2.9 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.3 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.9 GHz Cores : 2 Threads : 4
3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4.2 GHz Cores : 2 Threads : 4
5,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,013.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
2.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
5,820.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,017.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.4 GHz Cores : 4 Threads : 4
7,050.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,231.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.8 GHz Cores : 4 Threads : 4
7,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,396.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.1 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.2 GHz Cores : 2 Threads : 2
1,740.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.7 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.8 GHz Cores : 2 Threads : 4
2,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.9 GHz Cores : 2 Threads : 4
3,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.6 GHz Cores : 4 Threads : 4
4,230.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 739.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.7 GHz Cores : 4 Threads : 4
5,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 959.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
2.8 GHz Cores : 6 Threads : 6
6,780.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,184.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.1 GHz Cores : 6 Threads : 6
8,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,465.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.2 GHz Cores : 6 Threads : 12
11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,079.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.7 GHz Cores : 6 Threads : 12
13,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,349.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4.0 GHz Cores : 6 Threads : 12
15,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,707.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
3.0 GHz Cores : 2 Threads : 2
2,400.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น