Free Wireelss Keyboard & Mouse
AMD Ryzen 3 2200G / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Win 10
11,390.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,989.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
กล่องมีตำหนิ ตัวเครื่องผ่านการ QC แล้ว
Intel Core i7-6700 3.4GHz * RAM 4GB DDR3 HDD 1 TB * DVD-RW * Nvidia GT730 2GB * DOS
20,690.-20,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,614.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & LED 18.5'' ACER (EB192Qb) B
Intel Pentium J5005 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphic / ENDLESS
9,390.-9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,640.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & Speaker
Intel Pentium J5005 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphic / Win 10
9,390.-9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,640.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & Speaker / สเปค ICT ปี 61 งบราคา 16,000 บาท
Intel Pentium G5400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphic / ENDLESS
10,390.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,815.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse & Speaker / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-8100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / ENDLESS
11,290.-11,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,972.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard & Mouse / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-9100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Endless OS
12,190.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,129.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard & Mouse
Intel Core i3-9100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / ENDLESS
12,190.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,129.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard & Mouse / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-9100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Win 10
12,190.-12,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,129.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse, Speaker & LED 19.5'' ACER (S200HQLHbd) B / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-8100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,090.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,286.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse, USB Speaker & DVI Converter / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 17,000 บาท
Intel Core i3-8100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT730 2GB / Win 10
13,190.-13,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,304.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse, USB Speaker & DVI Converter
Intel Core i3-9100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT 730 2GB / Win 10
14,090.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,461.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse, USB Speaker & DVI Converter / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 20,000 บาท
Intel Core i5-8400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT 730 2GB / Win 10
15,490.-16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,582.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & DVI Converter / สเปค ICT ปี 62 งบราคา 20,000 บาท
Intel Core i5-9400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT 730 2GB / Win 10
16,790.-17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,933.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse & DVI Converter
Intel Core i5-9400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT 730 2GB / Win 10
16,790.-17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,798.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard, Mouse & USB Speaker
Intel Core i5-8400 / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB / GeForce GT 1030 2GB / ENDLESS
17,690.-18,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,948.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free USB Keyboard, Mouse & Speaker
Intel Core i5-8400 / RAM 8GB DDR4 / HDD 1TB + 256GB SSD / GeForce GTX 1050 2GB / Win 10
23,190.-24,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,051.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Free Wireelss Keyboard & Mouse
Intel Core i7-9700 / RAM 8GB DDR4 / HDD 2TB / GeForce GT 1030 2GB / Win 10
25,090.-26,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,509.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Intel Pentium G5400 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / DOS
10,290.-10,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,797.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Intel Ci3-8100 / RAM 4GB DDR4 / HDD 1TB / Integrated Graphics / DOS
12,090.-12,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,112.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน