Hard Disk NoteBook SATA-II (Refurbished)
Capacity : 160 GB Rotational Speed : 5400 RPM
1,020.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Hard Disk NoteBook SATA-III (500 GB)
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
1,240.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
1,310.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
1,310.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 5400 RPM
1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 7200 RPM
1,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 500 GB Rotational Speed : 7200 RPM
1,900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Hard Disk NoteBook SATA-III (1 TB up)
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
1,550.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
1,570.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
1,570.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
1,630.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
2,700.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Capacity : 1 TB Rotational Speed : 5400 RPM
1,720.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 5400 RPM
4,180.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 730.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น