4800 x 1200 dpi / WiFi * Support : AirPrint / Google Cloud Print
1,360.-1,400.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
1,350.-1,410.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9600 x 2400 dpi / A3
5,350.-5,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 892.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9600 x 2400 dpi / LAN / WiFi / A3 * Support : AirPrint / Google Cloud Print
6,315.-6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,103.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
2,750.-2,800.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
300 x 300 dpi / WiFi * Support : AirPrint
4,675.-4,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 817.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3 * Support : AirPrint
5,115.-5,190.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 853.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1440 x 720 dpi / WiFi * ขาว-ดำ * Support : Google Cloud Print
5,340.-5,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 933.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1440 x 720 dpi / Copy / Scan / LAN / ADF * ขาว-ดำ
5,815.-5,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,016.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
720 x 720 dpi
3,195.-3,250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / WiFi
9,250.-9,350.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,542.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / Manual Duplex / A3+
13,025.-13,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,171.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / A3+
17,500.-17,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,057.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
INKJET All in One
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
1,755.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Auto Duplex
2,555.-2,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
2,565.-2,600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
3,070.-3,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi * Support : Google Cloud Print
4,715.-4,790.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,572.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
7,790.-7,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,298.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Manual Duplex
1,730.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น