4800 x 1200 dpi / WiFi * Support : AirPrint / Google Cloud Print
1,390.-1,430.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
1,540.-1,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9600 x 2400 dpi / A3
5,375.-5,450.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 939.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
2,840.-2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi
2,840.-2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
9600 x 2400 dpi / WiFi / Auto Duplex * Support : AirPrint
3,140.-3,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3 * Support : AirPrint
5,265.-5,340.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 920.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1440 x 720 dpi / Copy / Scan / LAN / ADF * ขาว-ดำ
6,315.-6,390.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,103.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 2400 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3+ * Support : AirPrint / Google Cloud Print
7,950.-8,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,389.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
720 x 720 dpi
3,200.-3,250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / WiFi
9,250.-9,350.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,616.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / Manual Duplex / A3+
12,900.-13,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,253.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
5760 x 1440 dpi / A3+
17,400.-17,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,039.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 4800 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex / A3
14,800.-15,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,585.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
INKJET All in One
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
1,730.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
2,335.-2,370.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Auto Duplex
2,555.-2,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
2,565.-2,600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
2,980.-3,150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x1200 dpi / Copy / Scan / WiFi * Support : Google Cloud Print
4,770.-4,870.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 833.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น