INKJET All in One
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
1,825.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
2,320.-2,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Auto Duplex
2,555.-2,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
2,565.-2,600.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan * เครื่องเปล่าไม่มีหมึก ไม่มีหัวพิมพ์
490.-540.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan
3,120.-3,170.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x1200 dpi / Copy / Scan / WiFi * Support : Google Cloud Print
3,790.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi * Support : Google Cloud Print
4,615.-4,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,538.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / ADF * Support : AirPrint / Google Cloud Print
7,790.-7,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,361.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Manual Duplex
1,355.-1,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex * Support : AirPrint
1,925.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex * Support : AirPrint
1,940.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex * Support : AirPrint
1,940.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex * Support : AirPrint
1,940.-1,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Manual Duplex
2,245.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex
3,940.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / Manual Duplex
3,390.-3,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 1200 dpi / Copy / Scan / WiFi / Manual Duplex
3,900.-3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / Copy / Scan / Fax / WiFi / Auto Duplex / ADF * Support : AirPrint
4,540.-4,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 793.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 600 dpi / Copy / Scan / Fax / LAN / WiFi / Duplex / A3 / ADF * Support : AirPrint
7,340.-7,440.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,282.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น