600 x 600 dpi
2,880.-2,930.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / WiFi
3,040.-3,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / Manual Duplex
2,500.-2,650.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi
2,840.-2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 / Manual Duplex
2,940.-2,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / WiFi / Manual Duplex
3,430.-3,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / WiFi * Support : AirPrint / Google Cloud Print
3,540.-3,590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / LAN / Auto Duplex
9,000.-9,150.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,572.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex * Support : AirPrint / Google Cloud Print
10,390.-10,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,815.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / LAN / Auto Duplex * Support : AirPrint / Google Cloud Print
10,500.-11,000.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,834.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / LAN / Manual Duplex
11,800.-12,200.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,061.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / WiFi / Manual Duplex * Support : Google Cloud Print
3,150.-3,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 600 dpi / LAN / Auto Duplex * Support : AirPrint / Google Cloud Print
3,330.-3,430.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
4800 x 600 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex * Support : AirPrint / Google Cloud Print
3,590.-3,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi
1,770.-1,800.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / WiFi
2,260.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
600 x 600 dpi / LAN / WIFI / Auto Duplex
5,600.-5,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 978.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
2400 x 600 dpi / LAN / Auto Duplex
5,410.-5,790.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 945.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
7,840.-7,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,369.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1200 x 1200 dpi / LAN / WiFi / Auto Duplex * Support : AirPrint / Google Cloud Print
7,940.-8,090.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,387.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น