Network Tool & Tester
INSERTION Tool with Sensor
310.-325.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
IMPACT TOOL
405.-430.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CUTTER TOOL
290.-305.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
STRIPPING TOOL / For : RG6 / RG11 / RG59
155.-165.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
STRIPPING TOOL / For : RG59 / RG6 / F-twist Connector
220.-230.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
STRIPPING TOOL / For : RG6 / RG11 / RG59
258.-270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
STRIPPING TOOL / For : RG6 / RG11 / RG59
640.-665.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
228.-240.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
338.-350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
455.-475.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
1,870.-1,980.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RJ-45 / RJ-11
1,310.-1,380.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RG58 / RG59 / RG62
360.-380.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CRIMP TOOL / For : RG58 / RG59 / RG62
650.-685.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Compression TOOL / For : F-Type / BNC / RG6 / RG59
400.-420.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Compression TOOL / For : F-Type / BNC / RG6 / RG59
1,340.-1,430.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
NET TONER / PROBE KIT
2,060.-2,200.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Network Cable Tester
78.-90.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Network Cable Tester
173.-195.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Network Cable Tester
395.-420.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน