13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
23,900.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,175.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Radeon 530 2GB / Win 10
27,560.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,814.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i5-8250U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated / Win 10
53,530.-59,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,350.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
58,000.-64,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 10,131.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
13.3 inch / Intel i7-8550U / 16GB LPDDR3 / 512GB SSD / Integrated Graphic / Win 10
71,370.-79,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 12,466.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,900.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,428.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 / Win 10
14,820.-15,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,589.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
18,050.-18,800.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,153.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8265U / 4GB DDR4 / 1TB +128GB SSD / GeForce® MX150 2GB / Win10
25,590.-27,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,470.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
27,710.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,840.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
27,410.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,788.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i5-8250U / 4GB DDR4 / 500GB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
27,410.-29,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,788.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB / Radeon 520 2GB / Win 10
22,180.-23,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,874.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Ubuntu
28,320.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,947.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8565U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
29,230.-31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,106.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
14.0 inch / Intel i7-8550U / 8GB DDR4 / 1TB + 128GB SSD / GeForce MX150 2GB / Win 10
31,960.-34,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,582.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
15.6 inch / Intel i3-7020U / 4GB DDR4 / 1TB / Integrated Graphics / Win 10
13,900.-14,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,428.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน