500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
800 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,490.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS GOLD
2,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
700 WATT / FULL WATT
1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
850 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS GOLD
3,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
850 WATT / 80 PLUS GOLD
4,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 872.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
450 WATT / 80 PLUS WHITE
1,250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
550 WATT / 80 PLUS WHITE
1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
650 WATT / 80 PLUS WHITE
2,160.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS GOLD
3,990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
850 WATT / 80 PLUS GOLD
4,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 819.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS GOLD
4,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 802.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
750 WATT / 80 PLUS GOLD
5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 924.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
850 WATT / 80 PLUS GOLD
5,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,046.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
1000 WATT / 80 PLUS GOLD
6,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,221.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น