Scanner BROTHER
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan / WiFi
11,355.-11,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,983.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
16,175.-16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,825.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
21,940.-22,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,832.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 2400 x 2400 dpi
1,790.-1,850.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 2400 x 2400 dpi / Duplex Scan
15,530.-15,780.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,713.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,640.-18,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,256.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan / WiFi
19,550.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,415.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,475.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,450.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
Scan 600 x 600 dpi
29,950.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,231.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 4800 x 4800 dpi
2,240.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scanner FUJITSU
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
14,175.-14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,476.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
19,225.-19,600.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,358.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
22,090.-22,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,858.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,800.-26,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,506.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น