Scan 4800 x 9600 dpi
6,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,169.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,690.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,265.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan / WiFi
19,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,371.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
26,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,629.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600 dpi
31,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,572.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan Up to 600 dpi (color and mono, Sheet-feed)
17,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,127.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scanner BROTHER
Scan 600 x 600 dpi / Duplex Scan / WiFi
8,250.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,441.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan / WiFi
9,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,729.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,865.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
24,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,365.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
33,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,851.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 4800 x 4800 dpi
2,270.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scanner FUJITSU
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,533.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น