Scanner BROTHER
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan / WiFi
11,340.-11,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,981.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
21,090.-22,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,684.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 2400 x 2400 dpi
1,825.-1,870.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 2400 x 2400 dpi / Duplex Scan
15,380.-15,780.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,686.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,490.-18,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,230.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,150.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,393.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 4800 x 4800 dpi
2,245.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น