Scanner BROTHER
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
8,770.-8,870.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,532.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
20,990.-22,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,666.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,490.-18,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,230.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan / WiFi
19,300.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,371.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,150.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,393.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600 dpi
29,100.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,083.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 4800 x 4800 dpi
2,220.-2,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scanner FUJITSU
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
13,950.-14,500.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,437.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
21,290.-22,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,719.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,400.-26,300.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,437.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น