Scanner BROTHER
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
8,770.-8,870.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,532.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan / WiFi
11,355.-11,490.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,983.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
16,175.-16,400.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,825.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น