Scan 2400 x 2400 dpi / Duplex Scan
15,530.-15,780.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,713.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,640.-18,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,256.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan / WiFi
19,550.-19,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,415.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
25,475.-25,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,450.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Scan 600 x 600 dpi
29,950.-30,900.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,231.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น