Interface : PCI Channel : 4-Channel
180.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : PCI Channels : 4-Channe
250.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : PCIe Channel : 5.1-Channel
1,350.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : PCIe Channel : 7.1-Channel
2,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : PCIe
5,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 924.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 3.0 Channel : 7.1-Channel
1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 7.1-Channel
100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 5.1-Channel
2,190.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channels : 7.1-Channels
120.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 3.0 Channels : 7.1-Channels
4,990.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 872.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 3.0
1,090.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 5.1-Channel
80.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 7.1-Channel
100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 7.1-Channel
150.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 Channel : 5.1-Channel
2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 3.0
6,290.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,099.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Interface : USB 2.0 : 7.1-Channel
9,590.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,675.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น