TV TUNER/CAPTURE
สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
240.-260.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
PC TO TV CONVERTER
CONVERTER / VGA to VIDEO
340.-365.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
CONVERTER / VGA to VIDEO
480.-515.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน