TV TUNER/CAPTURE
สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
260.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
PC To TV CONVERTER
CONVERTER / VGA to VIDEO
370.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
CONVERTER / VGA to VIDEO
590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น