TV TUNER/CAPTURE
สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
240.-260.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PC To TV CONVERTER
CONVERTER / VGA to VIDEO
345.-370.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CONVERTER / VGA to VIDEO
485.-520.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
CONVERTER / VGA to VIDEO
555.-590.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน