WiFi Range Extender
Wireless AC1200
1,620.-1,690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
858.-890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
1,225.-1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1200 Home Roaming Wi-Fi Extender Kit : Wi-Fi Extender / Access Point / Wi-Fi Bridge
5,310.-5,700.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 927.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N600
1,790.-1,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1200 / Gigabit
2,730.-2,890.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
690.-790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1200
2,625.-2,830.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1200 / Gigabit
6,270.-6,750.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,095.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1900 / Gigabit
7,590.-8,230.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,326.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
AC3000 / 10/100/1000 / 4 LAN * Tri-band WiFi / MU-MIMO
10,000.-10,890.-
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,747.- ต่อเดือน
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N150 / USB
400.-420.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
863.-900.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
1,100.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC750
1,640.-1,750.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless N300
665.-690.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC750
895.-990.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC750
1,115.-1,290.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1200
1,510.-1,790.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Wireless AC1750
2,280.-2,390.-
**ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น